Illustrations for the novel Kobito no Su #3 written by Mito Shirakawa in Shosetsu Suiri, February 2015 issue.
白河三兎さん著「小人の巣(3)」挿絵(小説推理 2015年2月号)

kobitonosu3-1
kobitonosu3-2